Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska-Żak

z siedzibą przy ul. Rynek 26a, 34-120 Andrychów.


We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

można się kontaktować z inspektorem ochrony danych – mgr Magdaleną Waszak, e-mail: iod@cmkacik.pl

 

W związku z przetwarzaniem Pani /Pana osobowych przez Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska – Żak ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

  • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów RODO.

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw spoza EOG.

Administrator danych osobowych nie będzie, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO


 

KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW

KLAUZULA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI

KLAUZULA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FACEBOOK

KLAUZULA DLA PACJENTÓW

KLAUZULA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

 


 

 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - piątek   8:00 - 20:00

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl