Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Medycznym „Kącik” jest mgr Magdalena Waszak

e-mail: iod@cmkacik.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Szanowni Państwo

W Centrum Medycznym „Kącik” stosowany jest monitoring wizyjny
z możliwością rejestracji obrazu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska-Żak z siedzibą przy ul. Rynek 26a, 34-120 Andrychów.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cmkacik.pl

 3. Informujemy, że monitoring wizyjny w Centrum Medyczne „Kącik” jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony obiektu i mienia Centrum. Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są tereny wokół przychodni oraz obszary wewnątrz budynku tj. Rejestracja, korytarze i poczekalnie dla Pacjentów. Wszystkie obszary monitorowane zostały oznakowane piktogramami.

 4. Monitoring wizyjny jest realizowany przez Centrum Medyczne „Kącik” na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych

 • w zw. z art. 222 Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.)

 • w zw. z art. 22 ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2018r. poz. 160 ze zm.)

 1. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym.

 2. Będziemy udostępniać kopię Pani/Pana danych z systemu monitoringu pod warunkiem, że takie udostępnienie nie naruszy dóbr osobistych osób trzecich.

 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z wielkości przestrzeni dyskowej przeznaczonej na zapis nagrań, ale nie dłużej niż 14 dni. Po upływie tego okresu nagrania są nadpisywane przez kolejne obrazy i nie będzie możliwości ich odtworzenia.

 4. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.


 

 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych dla nadawców i odbiorców korespondencji
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska-Żak z siedzibą przy ul. Rynek 26a, 34-120 Andrychów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cmkacik.pl

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu prowadzenia korespondencji, a także w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i odszkodowań.

4. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz powierzać podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne Umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom usług IT, operatorom systemów informatycznych

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich usunięcia.

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 1 rok, a w razie konieczności także przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego prowadzenia korespondencji.


8. Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


9. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - wtorek 14.00 - 20.00,    
środa - piątek 16.00 - 20.00.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel. (+48) 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl