Ochrona danych osobowych

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska-Żak

z siedzibą przy ul. Rynek 26a, 34-120 Andrychów.


We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych – mgr Magdaleną Waszak

e-mail: iod@cmkacik.pl

 

W związku z przetwarzaniem Pani /Pana osobowych przez Centrum Medyczne „Kącik” Teodozja Kuligowska – Żak ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

 • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących

 • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

 • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO.

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza EOG ani przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

 

Klauzula dla Pacjentów

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • ustalenia, potwierdzenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych: (podczas rejestracji i w gabinetach lekarskich)

 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej

 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg  i wniosków

 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania

 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień

 • w celach archiwalnych, na potrzeby prowadzenia rozliczeń podatkowych, rozliczeń z NFZ lub innymi podmiotami, w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz dla ewentualnych celów marketingowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego

 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)
  w zakresie prowadzenia działalności leczniczej w tym także prowadzenia dokumentacji medycznej, art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie, jaki jest niezbędny do ochrony żywotnych interesów pacjenta, art. 6 ust. 1 lit e) RODO w zakresie, w którym jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art. 9 ust. 2 lit c), h) i g) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie obejmuje dane szczególnie chronione oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO czyli za Pani/Pana zgodą, w związku z:

 • Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 • Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie

 1. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom i organom publicznym, innym placówkom medycznym w celu zachowania ciągłości leczenia, oraz powierzać podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom usług IT, systemu monitoringu, hostingu

 2. Będziemy przechowywać Pani /Pana dane osobowe zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres licząc od końca roku kalendarzowego,
  w którym udzielono świadczenia tj. co do zasady przez 20 lat.

 

 

Klauzula dot. monitoringu wizyjnego

 1. Monitoring wizyjny w Centrum Medyczne „Kącik” jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom oraz ochrony mienia

 2. Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są tereny wokół Centrum medyczne „Kącik” oraz obszary wewnątrz budynku tj. rejestracja, korytarze i poczekalnie dla Pacjentów Wszystkie obszary monitorowane zostały oznakowane piktogramami

 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych

 4. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom i organom publicznym, oraz powierzać podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom usług IT, systemu monitoringu

 5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z wielkości przestrzeni dyskowej przeznaczonej na zapis nagrań, ale nie dłużej niż 14 dni. Po upływie tego okresu nagrania są nadpisywane przez kolejne obrazy i nie będzie możliwości ich odtworzenia

 

 

Klauzula dla Kontrahentów

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO czyli w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia, wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w zw. z w szczególności: Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy

 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi czy gwarancji na wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przed roszczeniami wynikający z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz przez okres naszych zobowiązań podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. tj. łącznie przez nie mniej niż 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

 4. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym, np. Poczcie Polskiej, kurierom, Urzędowi Skarbowemu, bankom a także powierzać podmiotom, z którymi Administrator danych podpisze stosowne umowy powierzenia np. dostawcom usług IT, systemu monitoringu, hostingu

 

 

Klauzula dla nadawców i odbiorców korespondencji

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu prowadzenia korespondencji, a także w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i odszkodowań / obroną przed roszczeniami, w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 2. Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do prawidłowego prowadzenia korespondencji

 3. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom i organom publicznym, oraz powierzać podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. dostawcom usług IT, hostingu
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat, a w razie konieczności także przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń / obrony przed roszczeniami


 

 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - piątek   8:00 - 20:00

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl